نام شهید: محمدرضا
نام خانوادگی: اخوان
شماره ملی :۰۳۸۴۰۸۶۷۴۸
تاریخ تولد:۱۳۳۸/۰۱/۰۱
تاریخ شهادت: ۱۳۵۷/۰۹/۲۷
محل شهادت: قم
درجه / عضویت: انقلاب
محل خدمت: