نام شهید:پرویز
نام خانوادگی:رحیمی
شماره ملی :۰۳۸۲۸۲۸۸۴۴
تاریخ تولد:۱۳۴۰/۰۶/۲۰
تاریخ شهادت: ۱۳۵۹/۱۱/۱۲
محل شهادت: آبادان
درجه / عضویت:بسیجی
محل خدمت:سپاه