نام شهید: هادی
نام خانوادگی: رحیمی تنها
شماره ملی :۰۳۸۲۰۳۸۱۶۹
تاریخ تولد:۱۳۴۹/۰۶/۰۱
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۰/۳۰
محل شهادت:شلمچه
درجه / عضویت: کادر
محل خدمت:سپاه