نام شهید: هادی
نام خانوادگی: ابن الدین حمیدی
شماره ملی :۰۳۸۳۵۴۵۳۷۴
تاریخ تولد:۱۳۳۷/۰۵/۰۵
تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۰۸/۲۷
محل شهادت: سوسنگرد
درجه / عضویت: بسیجی
محل خدمت: سپاه