نام شهید: هادي

نام خانوادگی: خورشيد عبد الله

کنیه: أبو حسن التركماني

نام مستعار: هادي الحسنكلي خورشيد عبد الله

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: