نام شهید: هادي

نام خانوادگی: حسن عبد البدري

کنیه: أبو حسن البدري

نام مستعار: هادي عبد البدري حسن

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: