نام شهید:مهدی
نام خانوادگی:کیال
شماره ملی :۰۳۸۵۱۱۱۴۸۷
تاریخ تولد:۱۳۴۸/۰۳/۰۱
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۰۱/۲۴
محل شهادت: دارخوین
درجه / عضویت: بسیجی
محل خدمت:سپاه