نام شهید: مهدي

نام خانوادگی: علوان عباس البهادلي

کنیه: أبو جعفر البهادلي

نام مستعار: مهدي عباس البهادلي علوان

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: