نام شهید: مصطفی
نام خانوادگی:کلهری
شماره ملی :۰۳۸۵۰۸۳۱۸۱
تاریخ تولد:۱۳۳۸/۰۱/۰۱
تاریخ شهادت: ۱۳۶۳/۱۲/۲۵
محل شهادت: جزیره مجنون
درجه / عضویت: پاسدار
محل خدمت:سپاه