نام شهید: مرتضی
نام خانوادگی: اشعه شار
شماره ملی :۰۳۸۴۴۴۳۱۸۴
تاریخ تولد:۱۳۳۹/۰۱/۱۴
تاریخ شهادت: ۱۳۶۳/۰۱/۲۳
محل شهادت:جزیره مجنون
درجه / عضویت: بسیجی
محل خدمت:سپاه