نام شهید: محمود
نام خانوادگی: سرآبادانی
شماره ملی :۰۵۸۹۸۸۷۴۷۵
تاریخ تولد:۱۳۴۰/۱۰/۱۰
تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۱۲/۲۰
محل شهادت: جزیره مجنون
درجه / عضویت:بسیجی
محل خدمت:سپاه