نام شهید: محمد نور

نام خانوادگی: حسن الشواف

کنیه: أبو جاسم الإسلامي

نام مستعار: محمد نور الشواف حسن حسيني

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: