نام شهید: محمد نعمة

نام خانوادگی: حسن العاشور

کنیه: أبو جاسم البصري

نام مستعار: محمد عاشور نعمة حسن

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: