نام شهید: محمد

نام خانوادگی: محسن قرداش

کنیه: أبو زهراء البغدادي

نام مستعار: محمد أبو زهراء الزبيدي هاشم

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: