نام شهید: محمد

نام خانوادگی: علي خليفة

کنیه: أبو أحمد البحراني

نام مستعار: محمد بحراني خليفة

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: