نام شهید: محمد

نام خانوادگی: عزيز سالم الركابي

کنیه: أبو باقر الركابي

نام مستعار: محمد أنور الركابي

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: