نام شهید: محمد

نام خانوادگی: عبد الحسين أحمد العالي

کنیه: أبو جعفر العالي

نام مستعار: محمد عبد الحسين أبو جعفر العالي

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: