نام شهید: محمد ضياء

نام خانوادگی: شبر حسن علوي هاشمي

کنیه: أبو أحمد العلوي

نام مستعار: سيد علي الهاشمي حسن

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: