نام شهید: محمد صادق

نام خانوادگی: عزيز فاضل السالم

کنیه: أبو آمنة الخفاجي

نام مستعار: فاضل الخفاجي عزيز

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: