نام شهید:محمدرضا
نام خانوادگی: صبوربیدهندی
شماره ملی :۱۱۸۹۷۶۱۶۰۲
تاریخ تولد:۱۳۳۷/۰۱/۱۴
تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۰۵/۰۶
محل شهادت:پاسگاه زید
درجه / عضویت: کادر
محل خدمت:سپاه