نام شهید: محمد رضا

نام خانوادگی: باردكو الموسوي

کنیه: أبو حيدر الموسوي

نام مستعار: محمد الموسوي رضا

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: