نام شهید: محمد رسول

نام خانوادگی: حسن جوانمير

کنیه: أبو جاسم الشمالي

نام مستعار: محمد حسين رسول

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: