نام شهید: محمدجواد
نام خانوادگی:آل اسحق
شماره ملی :۴۷۲۰۷۳۵۲۳۱
تاریخ تولد:۱۳۴۵/۰۴/۱۰
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۱/۰۱
محل شهادت:شلمچه
درجه / عضویت:بسیجی
محل خدمت:سپاه