نام شهید: محمدعلی
نام خانوادگی: صادق نائینی
شماره ملی :۰۳۸۱۹۷۲۶۰۷
تاریخ تولد:۱۳۳۵/۰۱/۰۱
تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۰۲/۱۲
محل شهادت:آبادان – خرمشهر
درجه / عضویت:بسیجی
محل خدمت: سپاه