نام شهید:محمدعلی
نام خانوادگی: وفایی تاج خاتون
شماره ملی :۰۳۸۴۴۴۴۳۱۸
تاریخ تولد:۱۳۳۹/۰۵/۱۱
تاریخ شهادت: ۱۳۳۹/۰۵/۱۱
محل شهادت: پاسگاه زید
درجه / عضویت: بسیجی
محل خدمت:سپاه