نام شهید: محمدعلی
نام خانوادگی: شکرالهی
شماره ملی :۰۳۸۳۶۰۱۶۰۶
تاریخ تولد:۱۳۴۵/۰۱/۲۸
تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۱۱/۲۰
محل شهادت: کردستان
درجه / عضویت: بسیجی
محل خدمت:سپاه