نام شهید: محمد
نام خانوادگی: شعبان زاده
شماره ملی :۰۳۸۴۰۹۱۴۰۷
تاریخ تولد:۱۳۴۴/۰۱/۱۵
تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۰۴/۲۴
محل شهادت:پاسگاه زید
درجه / عضویت:کادر
محل خدمت: سپاه