نام شهید: محمدرضا
نام خانوادگی: کرمی
شماره ملی :۰۳۸۴۴۷۶۶۰۰
تاریخ تولد:۱۳۴۲/۱۲/۰۳
تاریخ شهادت: ۱۳۶۳/۰۵/۰۶
محل شهادت: جنوب
درجه / عضویت: وظیفه
محل خدمت: ارتش