نام شهید: محمد
نام خانوادگی: رجب غلام حسین
شماره ملی :۰۳۸۴۱۰۵۵۵۶
تاریخ تولد:۱۳۴۲/۰۷/۰۱
تاریخ شهادت: ۱۳۶۴/۰۵/۲۴
محل شهادت:چنگوله
درجه / عضویت: بسیجی
محل خدمت:سپاه