نام شهید:محمدحسین
نام خانوادگی:ملک محمدی
شماره ملی :۶۱۵۹۶۲۰۶۳۰
تاریخ تولد:۱۳۳۴/۰۹/۰۳
تاریخ شهادت: ۱۳۶۳/۱۲/۲۴
محل شهادت:شرق دجله
درجه / عضویت:کادر
محل خدمت:سپاه