نام شهید: محمد تقی
نام خانوادگی:حیدرزاده
شماره ملی :۰۳۸۱۲۴۷۳۸۴
تاریخ تولد:۱۳۴۴/۰۵/۰۳
تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۲/۱۰
محل شهادت: خرمشهر
درجه / عضویت: بسیجی
محل خدمت: سپاه