نام شهید: محمد تقی
نام خانوادگی:آقایی مزرعه شاهی
شماره ملی :۰۳۸۴۹۱۲۱۹۲
تاریخ تولد:۱۳۴۱/۰۱/۰۱
تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۰۸/۱۱
محل شهادت: عین خوش
درجه / عضویت: بسیجی
محل خدمت:سپاه