نام شهید: محمد باقر
نام خانوادگی: منادی
شماره ملی :۰۳۸۱۵۶۸۲۴۵
تاریخ تولد:۱۳۳۹/۰۶/۰۱
تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۰۶/۰۲
محل شهادت: دزفول
درجه / عضویت: وظیفه
محل خدمت: ارتش