نام شهید: محمد
نام خانوادگی: ادبی
شماره ملی :۰۳۸۰۸۹۹۰۷۸
تاریخ تولد:۱۳۴۴/۰۴/۱۴
تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۰۵/۰۸
محل شهادت:پاسگاه زید
درجه / عضویت: بسیجی
محل خدمت:ارتش