نام شهید:محسن
نام خانوادگی:خلیل پور
شماره ملی :۰۳۸۱۹۷۷۹۰۰
تاریخ تولد:۱۳۴۱/۰۱/۰۱
تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۰۳/۲۴
محل شهادت: غرب
درجه / عضویت:بسیجی
محل خدمت:سپاه