نام شهید:محسن
نام خانوادگی: عموتقی
شماره ملی :۰۳۸۱۲۵۱۸۳۷
تاریخ تولد:۱۳۴۴/۱۲/۲۹
تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۰۱/۰۲
محل شهادت: دشت عباس
درجه / عضویت: بسیجی
محل خدمت:سپاه