نام شهید: محسن
نام خانوادگی:جلیلیان
شماره ملی :۰۳۸۲۹۴۳۱۱۲
تاریخ تولد:۱۳۳۵/۰۸/۱۰
تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۰۱/۲۱
محل شهادت: غرب
درجه / عضویت:وظیفه
محل خدمت: ارتش