نام شهید: مجید
نام خانوادگی:عزیزی
شماره ملی :۰۰۵۸۹۴۷۱۴۰
تاریخ تولد:۱۳۵۰/۰۱/۰۱
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۰۴/۱۰
محل شهادت: مهران
درجه / عضویت: بسیجی
محل خدمت:سپاه