نام شهید: مجید
نام خانوادگی: یارمحمدی
شماره ملی :۲۳۹۱۶۵۵۲۱۵
تاریخ تولد:۱۳۴۵/۰۷/۰۱
تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۱۲/۳۰
محل شهادت: سرپل ذهاب
درجه / عضویت: سرباز وظیفه
محل خدمت: ارتش