نام شهید: مجتبی
نام خانوادگی: کمالیان
شماره ملی :۰۳۸۳۵۸۱۱۰۹
تاریخ تولد:۱۳۴۱/۰۲/۱۷
تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۰۵/۰۷
محل شهادت:کوشک
درجه / عضویت:بسیجی
محل خدمت: