نام شهید: ماجد

نام خانوادگی: خميس گطوف البدري

کنیه: أبو حميد البدري

نام مستعار: ماجد بدري خميس

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: