نام شهید: كمال

نام خانوادگی: كورسل محمد

کنیه: أبو حيدر الفرنسي

نام مستعار: كمال كورسل

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: