نام شهید: كريم

نام خانوادگی: محمد كاظم الركابي

کنیه: أبو جهاد الناصري

نام مستعار: كريم ركابي محمد أبو جهاد

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: