نام شهید: قاسم
نام خانوادگی:رضازاده قراآن
شماره ملی :۰۳۸۴۴۵۰۰۰۸
تاریخ تولد:۱۳۳۹/۱۰/۰۱
تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۰۹/۰۹
محل شهادت:بستان
درجه / عضویت: سرباز وظیفه
محل خدمت: ارتش