نام شهید: فرحان

نام خانوادگی: سكر حبيب الخفاجي

کنیه: أبو اسعد الشاطي

نام مستعار: عبد الله الساطي محمد

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: