نام شهید: فتح اله
نام خانوادگی: امامی خراسگانی
شماره ملی :۰۳۸۱۶۰۰۱۰۶
تاریخ تولد:۱۳۴۶/۰۶/۲۰
تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۰۷/۱۲
محل شهادت:شلمچه
درجه / عضویت: بسیجی
محل خدمت:سپاه