نام شهید: فتاح

نام خانوادگی: محسن حسن الحسناوي

کنیه: أبو زينب الحسناوي

نام مستعار: فتاح الحسناوي محسن

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: