نام شهید: فالح

نام خانوادگی: حسين وادي العلي

کنیه: أبو حسن العلي

نام مستعار: هادي العلي جعفر

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: