نام شهید: فالح

نام خانوادگی: حايل حسين اليعقوبي

کنیه: أبو حسن السماوي

نام مستعار: سعدون عباس خضير

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: