نام شهید: غلامرضا
نام خانوادگی: خزاعی
شماره ملی :۳۷۸۰۴۰۰۲۶۱
تاریخ تولد:۱۳۴۷/۰۲/۱۲
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۰۲/۱۴
محل شهادت: جزیره مجنون
درجه / عضویت:بسیجی
محل خدمت: سپاه